Registration Thai FDA

1.บริการขอจดทะเบียน/จดแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5/อย.)
2.บริการยื่นขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (อ.1)
3.บริการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร กรณีไม่เข้าข่ายโรงาน (สบ.1)
4.บริการขอใบอนุญาตที่ผลิตอาหาร (อ.2)