Public Trainning

Public Trainning

หลักสูตรการสอบเทียบเครื่องชั่ง และเทอร์โมมิเตอร์ ในอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตรการสอบเทียบเครื่องชั่ง และเทอร์โมมิเตอร์ ในอุตสาหกรรมอาหาร

การสอบเทียบเครื่องชั่ง และเทอร์โมมิเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร
“Weight Scale and Thermometer Calibration”

โดย อ. กัมปนาท อ่วมกุล
นักพัฒนา2 (OQS 2) ส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม

วันที่ 30 – 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันระบบสายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ได้มีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านกระบวนการวิเคราะห์คุณสมบัติของอาหาร กระบวนการผลิต ระบบรับรองคุณภาพขององค์กร และกระบวนการควบคุณภาพได้มีการยกระดับศักยภาพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อมุ่งเน้นในด้านของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยหลายประการเป็นสิ่งชี้วัดถึงเกณฑ์การยอมรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อันได้แก่วัตถุดิบที่นำมาผลิต ส่วนผสมที่คงที่ สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม และเครื่องมือวัดที่มีความถูกต้อง เป็นต้น ล้วนแล้วมีความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น
ผู้จัดทำหลักสูตรได้มองเห็นโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นกับเครื่องมือวัด จึงได้จัดทำหลักสูตรการสอบเทียบ เครื่องชั่ง และเทอร์โมมิเตอร์ ที่ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือวัดที่สำคัญและมีการใช้งานกันอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีจุดประสงค์ให้ผู้ใช้เครื่องมือวัด สามารถทราบสภาพเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ เพื่อให้สามารถจัดการกับค่าความผิดพลาดของเครื่องมือวัดเหล่านั้นได้

calibration Program1

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิกFoSTAT ราคา 3,900 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 4,500 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903
โทรศัพท์ : 02-942-8528 # 106,107   083-9080797
โทรสาร: 02-942-8527
E-mail : seminar@fostat.org , training@fostat.org ,  www.fostat.org

ดาวน์โหลดแผนฝึกอบรมประจำปี

หมายเหตุ : วันและเวลาตามแผนฝึกอบรมประจำปีในแต่ละหลักสูตรอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความสะดวกของวิทยากร