Public Trainning

Public Trainning

หลักสูตรการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วย Program R และ Packages

หลักสูตรการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วย Program R และ Packages

ในปัจจุบันรสชาติของอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการยอมรับโดยผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิตอาหารซึ่งต้องการส่วนแบ่งของตลาดต้องคำนึงถึงคุณภาพของอาหารควบคู่กันไปด้วย คุณภาพที่ดีของอาหารจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะที่ดี 3 ประการ คือ (1) ลักษณะภายนอก (2)เนื้อสัมผัส (3)กลิ่นรสในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารใหม่หรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพบางอย่างของอาหารที่มีอยู่เดิมจำเป็นต้องตรวจสอบการยอมรับของผู้บริโภค คุณภาพบางอย่างของอาหาร เช่น คุณค่าทางโภชนาการสามารถตรวจสอบได้โดยใช้วิธีวิเคราะห์ทางเคมี แต่การยอมรับหรือความชอบในอาหารไม่อาจวัดได้โดยใช้เครื่องมือ จำเป็นต้องอาศัยคนเป็นผู้ตัดสิน ประสาทสัมผัสของคนสามารถบอกความแตกต่างของสี กลิ่น รส ตลอดจนเนื้อสัมผัสของอาหาร และที่สำคัญที่สุดคือ สามารถบอกความต้องการและการยอมรับได้ สมาคมฯจึงเล็งเห็นความสำคัญของหลักการและเทคนิคที่จะใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินค่าทางประสาทสัมผัส

หลักสูตร มาตรการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร Food Allergen Management

หลักสูตร มาตรการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร Food Allergen Management

การบริโภคอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และท้องถิ่น อีกทั้งความแตกต่างทางพันธุกรรมของมนุษย์ ส่งผลให้การเกิดภูมิแพ้ในอาหารมีความแตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบัน สถานการณ์ภูมิแพ้ในอาหารมีความหลากหลายและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้หลายประเทศให้ความสำคัญในกระบวนการผลิต และการติดฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ของประเทศคู่ค้า ผู้บริโภคเองก็ให้ความสนใจมากขึ้น หลายท่านตั้งคำถามว่า เราจะจัดการ หรือควบคุมอาหารก่อภูมิแพ้ในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างไร เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเกิดอันตราย หรือมีการปนเปื้อนอย่างไม่ตั้งใจเกิดขึ้น ทางสมาคมฯจึงได้จัดสัมมนาขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย

หลักสูตรการจัดการแมลงและสัตว์พาหะในอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตรการจัดการแมลงและสัตว์พาหะในอุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมอาหาร มักจะพบปัญหา เรื่องการกำจัดแมลง และสัตว์อื่น อยู่เป็นประจำ ทั้งกรณีที่กำจัดแมลง และสัตว์อื่นๆ ด้วยตนเอง หรือ เป็นการจ้างบริษัทกำจัดแมลงและสัตว์อื่น เข้ามากำจัดสัตว์ที่อยู่ภายในโรงงานให้ แต่ถึงแม้ว่าจะมีการกำจัดมากซักเพียงใด แต่ไม่นานก็ยังคงจะพบมูลและซากแมลง และสัตว์ อยู่อย่างประจำ แท้จริงแล้วกระบวนการ คุณภาพ ความถี่ในการกำจัด และสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลงและสัตว์ มีประโยชน์จริงหรือไม่ และเข้าถึงการทำลายที่ต้นตอของแมลงและสัตว์หรือไม่ สมาคมฯ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ

หลักสูตรการออกแบบโรงงานให้ถูกสุขลักษณะ

หลักสูตรการออกแบบโรงงานให้ถูกสุขลักษณะ

ปัจจุบันผู้ประกอบการด้านอาหารต้องดำเนินการผลิตอาหารภายใต้ระบบ GMP/HACCP ทั้งนี้เพื่อประกันความปลอดภัยอาหารและเพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปประยุกต์ใช้ ในเรื่องของ การออกแบบโครงสร้างอาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร และมักพบกับปัญหาที่ต้องตามแก้ไขทั้งด้านสถานที่ตั้ง อาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักรที่ไม่ถูกสุขลักษณะทำให้ต้องเสียเวลาและงบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903
โทรศัพท์ : 02-942-8528 # 106,107   083-9080797
โทรสาร: 02-942-8527
E-mail : seminar@fostat.org , training@fostat.org ,  www.fostat.org

ดาวน์โหลดแผนฝึกอบรมประจำปี

หมายเหตุ : วันและเวลาตามแผนฝึกอบรมประจำปีในแต่ละหลักสูตรอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความสะดวกของวิทยากร