Public Trainning

Public Trainning

หลักสูตร Aroma Chemistry

หลักสูตร Aroma Chemistry

หลักสูตร Aroma Chemistry

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องราชเทวี 1 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ Technical University of Munich, เครือเบทาโกร, ครัวการบินไทย และ FoSTAT

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
ลงทะเบียน 1 วัน ท่านละ 2,500 บาท (รวม VAT 7%)
ลงทะเบียน 2 วัน ท่านละ 4,500 บาท (รวม VAT 7%)

Aroma Chemistry Dr.Martin Steinhaus TUM_Page_2

ลงทะเบียน Online
https://goo.gl/V52BGX

Contact: seminar@fostat.org, training@fostat.org

 

หลักสูตร Food Packaging Design 101

หลักสูตร Food Packaging Design 101

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีการแข่งขันกันสูง ทั้งในด้านของคุณภาพ รสชาติ หน้าตา และคุณลักษณะของผลิต บรรจุภัณฑ์ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาใช้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพัฒนาในเหนือกว่าหรือทัดเทียมกับคู่แข่งรายอื่นๆ บรรจุภัณฑ์เปรียบได้กับหน้าตาและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่จะได้เห็นเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นส่วนที่ดึงดูดใจให้ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในการเลือกซื้อ นอกจากนี้ยังมีผลกับการรักษาคุณภาพของตัวสินค้าที่อยู่ภายในอีกด้วย สมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการเลือกใช้และการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนี้เพื่อการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร สามารถใช้ทักษะการสื่อสาร การจัดการ การวิเคราะห์ ในการเลือกใช้และการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903
โทรศัพท์ : 02-942-8528 # 106,107   083-9080797
โทรสาร: 02-942-8527
E-mail : seminar@fostat.org , training@fostat.org ,  www.fostat.org

ดาวน์โหลดแผนฝึกอบรมประจำปี

หมายเหตุ : วันและเวลาตามแผนฝึกอบรมประจำปีในแต่ละหลักสูตรอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความสะดวกของวิทยากร