In-House Training

บริการจัดการอบรมภายในองค์กร IN-HOUSE-TRAINING

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

 

 1. ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ GMP เบื้องต้น ในโรงงานอาหาร (สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ)
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบ GMP ในอุตสาหกรรมอาหาร (Application of GMP In Food In Industry)
 3. ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) เบื้องต้น ในโรงงานอาหาร
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร (Application: Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) in Food Industry)
 5. เทคนิคการควบคุมการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐาน GMP - HACCP
 6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรวมระบบ GMP - HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร
 7. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรวมระบบ GMP – HACCP - ISO 22000:2005  ในอุตสาหกรรมอาหาร (Integrated Food Safety System for GMP-HACCP & ISO 22000:2005)
 8. ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
 9. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบ ISO 9001:2008 ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 10. ข้อกำหนด ISO 22000:2005
 11. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบ ISO 22000:2005 ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 12. การตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 13. BRC Global Standard for Food Safety New Issue 6
 14. BRC/IOP Global Standard for Packaging and Packaging Materials ISSUE 4
 15. International Food Standard (IFS Issue 6) and Documented
 16. การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน Internal Quality Audit : IQA
 17. การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน Internal Quality Audit : IQA for GMP/ HACCP/ ISO 9001:2008
 18. หลักการบริหาร 5 ส และการพัฒนาระบบงานแบบ Visualize
 19. Food Allergen Management การจัดการตามมาตรการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร
 20. Pest control  การจัดการแมลงและสัตว์พาหะ
 21. Hygienic Design in Food Industry การออกแบบโรงงานตามหลักสุขอนามัย
 22. Validation in Food Industry การยืนยันค่าการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร
 23. Food Safety System Certification (FSSC 22000) มาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัยอาหาร
 24. Food defense (การปกป้องอาหารจากการก่ออาชญากรรมทางอาหารและการกลั่นแกล้ง)

หมายเหตุ : ทุกหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ และบริการออกแบบหลักสูตรอบรมใหม่ ให้เหมาะสมตามความ ต้องการของท่าน (อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระยะเวลา 2 วัน) ถ้าผู้เข้าร่วมอบรมไม่ถึง 20 คน สามารถจัดเป็นกลุ่มย่อยได้  โดยทางสมาคมฯ เป็นผู้กำหนดสถานที่ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจความต้องการ  การจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร  In-house-Training

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903   โทรศัพท์ 02-942-8528 # 106,108   083-9080797  โทรสาร 02-942-8527   
E-mail: seminar@fostat.org , training@fostat.orgwww.fostat.org

 

One Stop Service

1.บริการขอจดทะเบียน/จดแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5/อย.)
2.บริการยื่นขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (อ.1)
3.บริการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร กรณีไม่เข้าข่ายโรงาน (สบ.1)
4.บริการขอใบอนุญาตที่ผลิตอาหาร (อ.2)