»ÈØÊѵÇì1

โครงการ การพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร

โครงการ การพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร
ให้คำปรึกษาโดยที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์

เข้าร่วมโครงการวันนี้ได้รับสิทธิพิเศษทันที
-ฟรี สิทธิการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ประเภทนิติบุคคลตลอดชีพ มูลค่า 5,000 บาท
-ฟรี รับข่าวสาร ข้อมูลทางวิชาการจากสมาคมฯ
-สิทธิ การเข้าร่วมอบรม สัมมนาทางวิชาการของสมาคมฯ ในอัตราพิเศษ
-สิทธิ เทียบเท่าสมาชิกสมาคมฯ (FoSTAT) เช่น การเข้าร่วมโครงการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อโรงงาน เป็นต้น
-ให้คำแนะนำ การขอการรับรองจากหน่วยงานที่ให้การรับรอง
-ได้รับการสนับสนุน การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารตามเกณฑ์สนับสนุนโปรแกรม ITAP
***หากผู้ประกอบการเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มปศุสัตว์ จะได้รับสิทธิ การเข้าร่วมโครงการขอรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ร่วมทำ workshop และเป็นเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ฟรี

คุณสมบัติผู้ประกอบการ
-ผู้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์/นิติบุคคล
– ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงในการเข้าร่วมโครงการ
– ผู้ประกอบการจัดสรรบุคลากรดูแลรับผิดชอบโครงการอย่างน้อย 2 คน

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1) พร้อมขอการตรวจรับรองระบบ GMP HACCP
2) ลดความเสี่ยงอันตรายและเพิ่มความมั่นใจในการผลิตอาหารปลอดภัย
3) เพิ่มโอกาสในการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
4) สร้างความพร้อมในการต่อยอดสู่การสนับสนุนอื่นๆ จากภาครัฐ
5) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและข้อได้เปรียบทางการค้า
6) รับสิทธิพิเศษอื่นๆ ต่อเนื่องตลอดการเข้าร่วมโครงการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
http://bit.ly/2lWNNAS
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารเเห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-942-8528 ต่อ 107 มือถือ : 083-908-0797 ติดต่อ คุณณัฐพงษ์
Fax : 02-942-8527 E-mail : info.fostat@gmail.com