Food Safety Forum

Food Safety Forum

หลักสูตร Good Manufacturing Practice

หลักสูตร Good Manufacturing Practice

หลักสูตร Good Manufacturing Practice
วิทยากร : คุณวิจิตรา จำปาทอง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในระดับสากลระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ GMP และ HACCP ซึ่งปัจจุบันมีความสําคัญและมีการดําเนินการมากขึ้นในประเทศไทย หลักการของ GMP จะ ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคารระบบการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิตระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บการควบคุมคุณภาพและการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และHygiene) เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค ทั้งนี้ GMP ยังเป็นระบบประกัน คุณภาพขั้นพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆต่อไป

cover GMP

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิกFoSTAT ราคา 1,800 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 2,000 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

หลักสูตร Hazard Analysis and Critical Control Points

หลักสูตร Hazard Analysis and Critical Control Points

หลักสูตร Hazard Analysis and Critical Control Points
วิทยากร : คุณวิจิตรา จำปาทอง

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในระดับสากลระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ GMP และ HACCP ซึ่งปัจจุบันมีความสําคัญและมีการดําเนินการมากขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมส่งออก เนื่องจากกระแสความต้องการการบริโภคอาหารภายในประเทศและกระแสการค้าโลกที่มีการแข่งขันเรื่องคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของการใช้ระบบ HACCP เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ถูกผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งระบบ HACCP ยังสามารถนำมาใช้กับอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทและทุกขนาดธุรกิจ ทั้งในกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อน และเรียบง่ายได้อีกด้วย

Program HACCP

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิกFoSTAT ราคา 3,500 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 3,800 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

การควบคุมสุขลักษณะและการตรวจติดตามการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร

การควบคุมสุขลักษณะและการตรวจติดตามการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร

สุขลักษณะการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร และสิ่งแวดล้อมของโรงงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหาร และยังมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่เป็นสาเหตุให้อาหารเกิดการปนเปื้อนได้ การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้กับสินค้าอาหาร เป็นกุญแจสำคัญที่ผลักดันให้สินค้ามีศักยภาพด้านการแข่งขันในเวทีการค้า ซึ่งความปลอดภัยของอาหารนั้นสำคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เห็นได้จากเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารไม่ปลอดภัยในแต่ละครั้งมีผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในอุตสาหกรรมอาหารบางแห่ง เมื่อตรวจผลิตภํณฑ์ในขั้นสุดท้ายแล้ว กลับยังพบเชื้อ Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Listeria spp. และ E. coli อยู่ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปให้ถึงการเข้ามาปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ เพื่อกำจัด และวางแผนควบคุมการปนเปื้อนในขั้นตอนการผลิต ทางสมาคมฯ จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง“การควบคุมสุขลักษณะและการตรวจติดตามการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร”

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903
โทรศัพท์ : 02-942-8528 # 106,107   083-9080797
โทรสาร: 02-942-8527
E-mail : seminar@fostat.org , training@fostat.org ,  www.fostat.org

ดาวน์โหลดแผนฝึกอบรมประจำปี

หมายเหตุ : วันและเวลาตามแผนฝึกอบรมประจำปีในแต่ละหลักสูตรอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความสะดวกของวิทยากร