Food Safety Forum

Food Safety Forum

หลักสูตร Good Manufacturing Practice

หลักสูตร Good Manufacturing Practice

หลักสูตร Good Manufacturing Practice
โดย
คุณวิจิตรา จำปาทอง

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.00น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในระดับสากลระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ GMP และ HACCP ซึ่งปัจจุบันมีความสําคัญและมีการดําเนินการมากขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมส่งออก เช่น อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมนม อุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งฯ เนื่องจากกระแสความต้องการการบริโภคอาหารภายในประเทศและกระแสการค้าโลกที่มีการแข่งขันเรื่องคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งขึ้น

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิก FoSTAT ราคาท่านละ 1,800 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคาท่านละ 2,000 บาท (รวม Vat7%)

cover GMP

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

หลักสูตร Hazard Analysis and Critical Control Points

หลักสูตร Hazard Analysis and Critical Control Points

หลักสูตร Hazard Analysis and Critical Control Points
โดย
คุณวิจิตรา จำปาทอง

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสัมมนาครั้งนี้จะกล่าวถึงระบบ HACCP ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ โดยวัตถุประสงค์ของการใช้ระบบ HACCP เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ถูกผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งระบบ HACCP ยังสามารถนำมาใช้กับอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทและทุกขนาดธุรกิจ ทั้งในกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อน และเรียบง่ายได้อีกด้วย

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิก FoSTAT ราคาท่านละ 3,500 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคาท่านละ 3,800 บาท (รวม Vat7%)

Program HACCP

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

หลักสูตร การป้องกันการก่อการร้าย การกลั่นแกล้ง การก่ออาชญากรรมทางอาหาร

หลักสูตร การป้องกันการก่อการร้าย การกลั่นแกล้ง การก่ออาชญากรรมทางอาหาร

ในปัจจุบัน ปัญหาความขัดแย้งมากมายเกิดขึ้นในทุกมุมโลก แรงจูงใจในการลอบทำร้าย กลั่นแกล้ง และก่ออาชญากรรม อาจมาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ การมุ่งร้ายทางธุรกิจ การค้ากำไรเกินควร หรือการเมือง ซึ่งไม่สามารถคาดเดาการกระทำและเจตนาได้ ส่งผลลุกลามไปสู่ความพยายาม ก่ออาชญากรรมระดับชาติที่เล็งผลต่อคนจำนวนมาก การก่อการร้าย กลั่นแกล้ง และการก่ออาชญากรรมทางอาหารจึงเกิดขึ้นได้เสมอ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร ทางสมาคมฯ จึงได้จัดเวทีเสวนาความปลอดภัยอาหารให้กับผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้ เพื่อสามารถนำไปวางแผนป้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ได้อย่างเหมาะสม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903
โทรศัพท์ : 02-942-8528 # 106,107   083-9080797
โทรสาร: 02-942-8527
E-mail : seminar@fostat.org , training@fostat.org ,  www.fostat.org

ดาวน์โหลดแผนฝึกอบรมประจำปี

หมายเหตุ : วันและเวลาตามแผนฝึกอบรมประจำปีในแต่ละหลักสูตรอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความสะดวกของวิทยากร