Food Safety Forum

Food Safety Forum

เสวนาลดปริมาณเกลือโซเดียมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค ลดเกลือ-ลดเค็ม-ลดภัยร้ายต่อสุขภาพ

เสวนาลดปริมาณเกลือโซเดียมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค ลดเกลือ-ลดเค็ม-ลดภัยร้ายต่อสุขภาพ

เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมีหน้าที่เป็นเครื่องปรุงรส และมีหน้าที่เป็นสารช่วยในกระบวนการผลิตหรือในการแปรรูป (processing aids) เช่น การหมักดองถนอมอาหาร การคงคุณภาพเนื้อสัมผัส และการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค โดยเกลือโซเดียมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์ประกอบอาหาร ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดกลิ่น รส เฉพาะตัว และมีส่วนในการลดปริมาณ นํ้าอิสระในอาหารเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิด การเสียของอาหารได้ แต่อาหารสำเร็จรูปจำนวนมากที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรม สามารถควบคุมปริมาณเกลือโซเดียมได้จากการปรับปรุงสูตรการผลิตโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับภาคอุตสาหกรรมอาหารที่ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อลดปริมาณเกลือโซเดียมซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคได้เลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

หลักสูตรการขออนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า จัดเก็บอาหาร เเละเลขสารบบ

หลักสูตรการขออนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า จัดเก็บอาหาร เเละเลขสารบบ

สมาคมฯได้จัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม สำหรับการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและอาหารเสริม การขอนำเข้านำ จัดเก็บอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร การขอขึ้นทะเบียน เลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ให้สอดคล้องตามความต้องการ

หลักสูตร Good Manufacturing Practice (GMP)

หลักสูตร Good Manufacturing Practice (GMP)

ในระดับสากลระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ GMP และ HACCP ซึ่งปัจจุบันมีความสําคัญและมีการดําเนินการมากขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมส่งออก หลักการของ GMP จะ ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคารระบบการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน ทั้งนี้ GMP ยังเป็นระบบประกัน คุณภาพขั้นพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆต่อไปเช่นระบบ HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points)

หลักสูตร Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)

หลักสูตร Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)

ในระดับสากลระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ GMP และ HACCP ซึ่งปัจจุบันมีความสําคัญและมีการดําเนินการมากขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมส่งออก การสัมมนาครั้งนี้จะกล่าวถึงระบบ HACCP ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ โดยวัตถุประสงค์ของการใช้ระบบ HACCP เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ถูกผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งระบบ HACCP ยังสามารถนำมาใช้กับอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทและทุกขนาดธุรกิจ ทั้งในกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อน และเรียบง่ายได้อีกด้วย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903
โทรศัพท์ : 02-942-8528 # 106,107   083-9080797
โทรสาร: 02-942-8527
E-mail : seminar@fostat.org , training@fostat.org ,  www.fostat.org

ดาวน์โหลดแผนฝึกอบรมประจำปี

หมายเหตุ : วันและเวลาตามแผนฝึกอบรมประจำปีในแต่ละหลักสูตรอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความสะดวกของวิทยากร