FDA – FoSTAT Training

FDA - FoSTAT Training

หลักสูตรข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การใช้วัตถุเจือปนอาหาร

หลักสูตรข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การใช้วัตถุเจือปนอาหาร

หลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การใช้วัตถุเจือปนอาหาร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ในหลักการพื้นฐานด้านวัตถุเจือปนอาหาร ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวัตถุเจือปนอาหารของประเทศไทยและสากล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร สภาพปัญหาการใช้วัตถุเจือปนอาหารและแนวทางแก้ไข คุณภาพมาตรฐานและรายละเอียดของวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ การแสดงฉลากที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร การพิจารณาเงื่อนไข การใช้วัตถุเจือปนอาหาร เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร รวมถึงวิธีการใช้ที่เหมาะสม สามารถควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อกำหนด program-01

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)

ราคา 2,500 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

หลักสูตรการแสดงฉลากอาหาร

หลักสูตรการแสดงฉลากอาหาร

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ในหลักการพื้นฐานด้านการแสดงฉลากอาหาร ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป

หลักสูตรการแสดงฉลากโภชนาการ และการแสดงฉลากแบบ GDA

หลักสูตรการแสดงฉลากโภชนาการ และการแสดงฉลากแบบ GDA

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ในหลักการพื้นฐานด้านการแสดงฉลากอาหาร ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากอาหาร การอ่านฉลาก และการจัดทำฉลากอาหาร เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถทราบ เข้าใจ และสามารถจัดทำฉลากอาหารได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903
โทรศัพท์ : 02-942-8528 # 106,107   083-9080797
โทรสาร: 02-942-8527
E-mail : seminar@fostat.org , training@fostat.org ,  www.fostat.org

ดาวน์โหลดแผนฝึกอบรมประจำปี

หมายเหตุ : วันและเวลาตามแผนฝึกอบรมประจำปีในแต่ละหลักสูตรอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความสะดวกของวิทยากร