FDA – FoSTAT Training

FDA - FoSTAT Training

หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดปรับกรด

หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดปรับกรด

หลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
“การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP ทั่วไป และ Primary GMP”

วันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ในหลักการพื้นฐานด้านกฎหมายอาหารและการขออนุญาต ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานที่ผลิตได้ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.เทคโนโลยีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรดและแนวทางการควบคุม การผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย 2.ข้อกำหนดและการตีความ รวมทั้งนำไปใช้ ในการตัดสินใจให้คะแนนในการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3.ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
ราคาท่านละ 5,500 บาท (รวม Vat7%).

Program »ÃѺ¡Ã´

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP ทั่วไป และ Primary GMP

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย เหมาะสำหรับผู้ตรวจประเมินฝึกหัด ผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานที่ผลิตได้ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต รุ่นที่2

หลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต รุ่นที่2

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ในหลักการพื้นฐานด้านกฎหมายอาหารและการขออนุญาต ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความเป็นมาและแนวคิดในการควบคุมอาหารของประเทศไทย พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและการตีความ และหลักการและวิธีการขออนุญาตผลิตอาหาร (หลักการและวิธีการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและการนำเข้าอาหาร หลักการและวิธีการขออนุญาตผลิตภัณฑ์และฉลากอาหาร หลักการและวิธีการขออนุญาตโฆษณาอาหาร) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกฎหมายอาหาร และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ตลอดจนแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ในหลักการพื้นฐานด้านกฎหมายอาหารและการขออนุญาต ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมข้อกำหนดของมาตรฐานการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ GMP น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ำบริโภคได้ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP นมพาสเจอร์ไรส์

หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP นมพาสเจอร์ไรส์

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ในหลักการพื้นฐานด้านกฎหมายอาหารและการขออนุญาต ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมข้อกำหนดของมาตรฐานการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ GMP นมพาสเจอร์ไรส์ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานที่ผลิตได้ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903
โทรศัพท์ : 02-942-8528 # 106,107   083-9080797
โทรสาร: 02-942-8527
E-mail : seminar@fostat.org , training@fostat.org ,  www.fostat.org

ดาวน์โหลดแผนฝึกอบรมประจำปี

หมายเหตุ : วันและเวลาตามแผนฝึกอบรมประจำปีในแต่ละหลักสูตรอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความสะดวกของวิทยากร