หลักสูตรการสอบเทียบเครื่องชั่ง และเทอร์โมมิเตอร์ ในอุตสาหกรรมอาหาร

การสอบเทียบเครื่องชั่ง และเทอร์โมมิเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร
“Weight Scale and Thermometer Calibration”

โดย อ. กัมปนาท อ่วมกุล
นักพัฒนา2 (OQS 2) ส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม

วันที่ 30 – 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันระบบสายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ได้มีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านกระบวนการวิเคราะห์คุณสมบัติของอาหาร กระบวนการผลิต ระบบรับรองคุณภาพขององค์กร และกระบวนการควบคุณภาพได้มีการยกระดับศักยภาพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อมุ่งเน้นในด้านของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยหลายประการเป็นสิ่งชี้วัดถึงเกณฑ์การยอมรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อันได้แก่วัตถุดิบที่นำมาผลิต ส่วนผสมที่คงที่ สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม และเครื่องมือวัดที่มีความถูกต้อง เป็นต้น ล้วนแล้วมีความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น
ผู้จัดทำหลักสูตรได้มองเห็นโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นกับเครื่องมือวัด จึงได้จัดทำหลักสูตรการสอบเทียบ เครื่องชั่ง และเทอร์โมมิเตอร์ ที่ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือวัดที่สำคัญและมีการใช้งานกันอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีจุดประสงค์ให้ผู้ใช้เครื่องมือวัด สามารถทราบสภาพเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ เพื่อให้สามารถจัดการกับค่าความผิดพลาดของเครื่องมือวัดเหล่านั้นได้

calibration Program1

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิกFoSTAT ราคา 3,900 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 4,500 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
30/01/2019 - 31/01/2019

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร