หลักสูตรการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วย Program R และ Packages

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วย Program R และ Packages
โดย
ผศ.ดร. กัลยาณี เต็งพงศธร
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 26-27 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.00น.
โรงแรมวินด์เซอร์สวีท แอนด์คอนเวนชั่น (สุขุมวิท 18-20)

ในปัจจุบันรสชาติของอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการยอมรับโดยผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิตอาหารซึ่งต้องการส่วนแบ่งของตลาดต้องคำนึงถึงคุณภาพของอาหารควบคู่กันไปด้วย คุณภาพที่ดีของอาหารจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะที่ดี 3 ประการ คือ (1) ลักษณะภายนอก (2)เนื้อสัมผัส (3)กลิ่นรสในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารใหม่หรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพบางอย่างของอาหารที่มีอยู่เดิมจำเป็นต้องตรวจสอบการยอมรับของผู้บริโภค คุณภาพบางอย่างของอาหาร เช่น คุณค่าทางโภชนาการสามารถตรวจสอบได้โดยใช้วิธีวิเคราะห์ทางเคมี แต่การยอมรับหรือความชอบในอาหารไม่อาจวัดได้โดยใช้เครื่องมือ จำเป็นต้องอาศัยคนเป็นผู้ตัดสิน ประสาทสัมผัสของคนสามารถบอกความแตกต่างของสี กลิ่น รส ตลอดจนเนื้อสัมผัสของอาหาร และที่สำคัญที่สุดคือ สามารถบอกความต้องการและการยอมรับได้ สมาคมฯจึงเล็งเห็นความสำคัญของหลักการและเทคนิคที่จะใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินค่าทางประสาทสัมผัส

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิก FoSTAT ราคาท่านละ 4,500 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคาท่านละ 4,800 บาท (รวม Vat7%)

R program-01

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
26/09/2019 - 27/09/2019

Time :
8:30 am - 4:00 pm

Location :
โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น (สุขุมวิท 18-20) จ.กรุงเทพฯ
โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ