Principle of Sensory Evaluation หลักการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส เพื่อการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลักการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส เพื่อการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บรรยายโดย
ผศ.ดร. กัลยาณี เต็งพงศธร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00น.
โรงแรมวินด์เซอร์สวีท แอนด์คอนเวนชั่น (สุขุมวิท 18-20)

ในปัจจุบันรสชาติของอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการยอมรับโดยผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิตอาหารซึ่งต้องการส่วนแบ่งของตลาดต้องคำนึงถึงคุณภาพของอาหารควบคู่กันไปด้วย คุณภาพที่ดีของอาหารจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะที่ดี 3 ประการ คือ (1) ลักษณะภายนอก (2)เนื้อสัมผัส (3)กลิ่นรสในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารใหม่หรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพบางอย่างของอาหารที่มีอยู่เดิมจำเป็นต้องตรวจสอบการยอมรับของผู้บริโภค คุณภาพบางอย่างของอาหาร การยอมรับหรือความชอบในอาหารไม่อาจวัดได้โดยใช้เครื่องมือ จำเป็นต้องอาศัยคนเป็นผู้ตัดสิน ประสาทสัมผัสของคนสามารถบอกความแตกต่างของสี กลิ่น รส ตลอดจนเนื้อสัมผัสของอาหาร และที่สำคัญที่สุดคือ สามารถบอกความต้องการและการยอมรับได้
สมาคมฯจึงเล็งเห็นความสำคัญของหลักการและเทคนิคที่จะใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินค่าทางประสาทสัมผัส จึงได้จัดหัวข้อสัมมนานี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคนิค เพื่อนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารต่อไป

Sensory program.1

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)

สมาชิกFoSTAT ราคา 4,500 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 4,800 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
27/08/2018 - 28/08/2018

Time :
8:30 am - 4:00 pm

Location :
โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น (สุขุมวิท 18-20) จ.กรุงเทพฯ
โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ