หลักสูตรผู้ประเมินเอกสารคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และการพิจารณาแบบแปลนแผนผัง

หลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้ประเมินเอกสารคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและการพิจารณาแบบแปลนแผนผัง
วันที่ 11-12 กันยายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย เหมาะสำหรับผู้ตรวจสอบฝึกหัด ผู้ตรวจสอบ และหัวหน้าผู้ตรวจสอบ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมแบบฟอร์มคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบคำขอและเอกสารต่างๆได้อย่าง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Program plan

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)

ค่าลงทะเบียนราคาท่านละ 4,205.61 + VAT 294.39 = 4,500 บาท

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
11/09/2018 - 12/09/2018

Time :
8:00 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร