หลักสูตรการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ

วิทยากร :คุณสุภัค ภักดีโต
 ที่ปรึกษาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ Program

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาหลักสูตร “การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ”ขึ้นเพื่อทบทวน และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร การสัมมนาครั้งนี้จะมีการกล่าวถึงหลักการ และเทคนิคของการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ โดยทางสมาคมฯหวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน และสามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปจัดทำเอกสาร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ใช้ในการสื่อสาร และถ่ายทอดต่อไปผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบได้

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิกFoSTAT ราคา 3,900 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 4,500 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
18/10/2018 - 19/10/2018

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร