Shelf1 Cover

หลักสูตร หลักการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส เพื่อการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Principle of Sensory Evaluation
โดย ดร. ศิริพร พิพัฒสัตยานุวงศ์ ฉั่ว
บริษัท อินโนเฟรช จำกัด

วันที่ 27-28 เมษายน 2563 เวลา 08.30-16.00น.
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันรสชาติของอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการยอมรับโดยผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิตอาหารซึ่งต้องการส่วนแบ่งของตลาดต้องคำนึงถึงคุณภาพของอาหารควบคู่กันไปด้วย แต่การยอมรับหรือความชอบในอาหารไม่อาจวัดได้โดยใช้เครื่องมือ จำเป็นต้องอาศัยคนเป็นผู้ตัดสิน ประสาทสัมผัสของคนสามารถบอกความแตกต่างของสี กลิ่น รส ตลอดจนเนื้อสัมผัสของอาหาร และที่สำคัญที่สุดคือ สามารถบอกความต้องการและการยอมรับได้ สมาคมฯจึงเล็งเห็นความสำคัญของหลักการและเทคนิคที่จะใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินค่าทางประสาทสัมผัส จึงได้จัดหัวข้อสัมมนานี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคนิค เพื่อนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารต่อไป

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิก FoSTAT ราคาท่านละ 4,500 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคาท่านละ 4,800 บาท (รวม Vat7%)

Program SS

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Map Unavailable

Date :
27/04/2020 - 28/04/2020

Time :
8:30 am - 4:00 pm

Location :
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
Chaophya Park Hotel Bangkok