Microwave Food Processing Academy

“Microwave Food Processing Academy”
โดย ผศ. ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561

             ไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนในอาหารได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องอุ่นเตาล่วงหน้า ประหยัดเวลา และพลังงาน จึงสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากยิ่งขึ้น อุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นทำให้สามารถรักษาคุณภาพในด้านสี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสได้ดีกว่า การสูญเสียคุณค่าโภชนาการน้อยกว่า สามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าเดิม และใช้กับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อีกทั้งยังควบคุมได้ง่าย ปลอดภัย ตัวเครื่องมีขนาดเล็กลงสามารถสร้างเครื่องมือขึ้นเองได้ในประเทศมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการคืนรูปเร็วสามารถใช้ไมโครเวฟอบแห้งและทำให้ผลิตภัณฑ์พองเพื่อทดแทนการทอด พาสเจอไรซ์และสเตอริไลซ์อาหารพร้อมรับประทานด้วยไมโครเวฟทดแทนการให้ความร้อนแบบดั้งเดิมในรีทอร์ท และสามารถใช้ทดแทนกระบวนการให้ความร้อนแบบดั้งเดิมได้มากมาย ซี่งวิทยากร ผศ. ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชนเป็นเวลากว่า 10 ปีในการใช้เตาไมโครเวฟแบบสายพาน เตาไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรดแบบสายพาน เตาไมโครเวฟและอินฟราเรดแบบสายพาน เตาไมโครเวฟฟลูอิไดซ์เบด และเตาไมโครเวฟสุญญากาศในการแปรรูปอาหาร
ในประเทศที่พัฒนาแล้วมีการใช้ไมโครเวฟในการแปรรูปอาหารมากมาย แต่ในประเทศไทยมีการใช้ไมโครเวฟแปรรูปอาหารน้อยมาก และนิยมใช้เตาไมโครเวฟในระดับครัวเรือน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้และประสบการณ์แก่บุคคลากรในอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างมากเพื่อให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถพัฒนาอาหารดั้งเดิมและอาหารสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพสูงได้หลากหลาย สามารถเลือกใช้เครื่องจักร และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยเพื่อลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่มคุณภาพ เพิ่มกำลังผลิต รักษาคุณค่าโภชนาการ ยืดอายุให้มากขึ้น และเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟจะเป็นเทคโนโลยีที่ทดแทนเทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบดั้งเดิมม โดยหวังว่าอุตสาหกรรมอาหารจะเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้ และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

Microwave program

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)

สมาชิกFoSTAT ราคา 3,900 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 4,500 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
11/07/2018 - 12/07/2018

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร