“Hygienic design in Food Industry”

การออกแบบโรงงานให้ถูกสุขลักษณะ “Hygienic design in Food Industry”

โดย -รศ.ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-คุณวรปัญญา สุธานุภาพวุฒิ บริษัท พัฒน์กล จำกัด
-คุณนิรันดร์ เหลาพนัสสัก สมาคม FoSTAT
-รศ.ดร. อดิศร เสวตวิวัฒน์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระบบ Food Safety ของโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ประสบกับปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปประยุกต์ใช้ ในเรื่องของ การออกแบบโครงสร้างอาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์  การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร และมักพบกับปัญหาที่ต้องตามแก้ไขทั้งด้านสถานที่ตั้ง อาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักรที่ไม่ถูกสุขลักษณะทำให้ต้องเสียเวลาและงบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ  สมาคมฯ จึงได้จัดให้มีการสัมมนาหลักสูตร Hygienic Design in Food Industry เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยมีการปรับปรุงเนื้อหา ให้มีความครอบคลุมประเด็นสำคัญ เพื่อชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยตรง

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.00น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียน ONLINE 

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิก FoSTAT ราคา 3,900 บาท (Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 4,500 บาท (Vat7%)

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
29/11/2017 - 30/11/2017

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร