หลักสูตร Hygienic design in Food Industry

Hygienic design in Food Industry
การออกแบบโรงงานให้ถูกสุขลักษณะ

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันผู้ประกอบการด้านอาหารต้องดำเนินการผลิตอาหารภายใต้ระบบ GMP/HACCP ทั้งนี้เพื่อประกันความปลอดภัยอาหารและเพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ตามประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และ การเก็บรักษาอาหาร ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปประยุกต์ใช้ ในเรื่องของ การออกแบบโครงสร้างอาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร และมักพบกับปัญหาที่ต้องตามแก้ไขทั้งด้านสถานที่ตั้ง อาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักรที่ไม่ถูกสุขลักษณะทำให้ต้องเสียเวลาและงบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ หลักสูตร Hygienic Design in Food Industry เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิกFoSTAT ราคา 3,900 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 4,500 บาท (รวม Vat7%)

Hygienic61 program

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
29/11/2018 - 30/11/2018

Time :
9:00 am - 4:00 pm

Location :

โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร