การควบคุมสุขลักษณะและการตรวจติดตามการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร

Hygiene Monitoring and Controls in Food Processing Plant
โดย ศ. ดร. สุวิมล กีรติพิบูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุขลักษณะการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร และสิ่งแวดล้อมของโรงงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหาร และยังมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่เป็นสาเหตุให้อาหารเกิดการปนเปื้อนได้ การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้กับสินค้าอาหาร เป็นกุญแจสำคัญที่ผลักดันให้สินค้ามีศักยภาพด้านการแข่งขันในเวทีการค้า ซึ่งความปลอดภัยของอาหารนั้นสำคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เห็นได้จากเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารไม่ปลอดภัยในแต่ละครั้งมีผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในอุตสาหกรรมอาหารบางแห่ง เมื่อตรวจผลิตภํณฑ์ในขั้นสุดท้ายแล้ว กลับยังพบเชื้อ Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Listeria spp. และ E. coli อยู่ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปให้ถึงการเข้ามาปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ เพื่อกำจัด และวางแผนควบคุมการปนเปื้อนในขั้นตอนการผลิต ทางสมาคมฯ จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง“การควบคุมสุขลักษณะและการตรวจติดตามการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร”

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิก FoSTAT ราคาท่านละ 1,800 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคาท่านละ 2,000 บาท (รวม Vat7%)

Program Hymgiene

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
26/03/2019

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร