หลักสูตร Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)

“Hazard Analysis and Critical Control Points”

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในระดับสากลระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ GMP และ HACCP ซึ่งปัจจุบันมีความสําคัญและมีการดําเนินการมากขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมส่งออก การสัมมนาครั้งนี้จะกล่าวถึงระบบ HACCP ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ โดยวัตถุประสงค์ของการใช้ระบบ HACCP เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ถูกผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งระบบ HACCP ยังสามารถนำมาใช้กับอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทและทุกขนาดธุรกิจ ทั้งในกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อน และเรียบง่ายได้อีกด้วย

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิก FoSTAT ราคาท่านละ 3,500 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคาท่านละ 3,800 บาท (รวม Vat7%)

Program HACCP 62.1

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
20/02/2020 - 21/02/2020

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร