หลักสูตร Hazard Analysis and Critical Control Points

หลักสูตร Hazard Analysis and Critical Control Points
วิทยากร : คุณวิจิตรา จำปาทอง

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในระดับสากลระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ GMP และ HACCP ซึ่งปัจจุบันมีความสําคัญและมีการดําเนินการมากขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมส่งออก เช่น อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมนม อุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งฯ เนื่องจากกระแสความต้องการการบริโภคอาหารภายในประเทศและกระแสการค้าโลกที่มีการแข่งขันเรื่องคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งขึ้น การสัมมนาครั้งนี้จะกล่าวถึงระบบ HACCP ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ โดยวัตถุประสงค์ของการใช้ระบบ HACCP เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ถูกผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งระบบ HACCP ยังสามารถนำมาใช้กับอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทและทุกขนาดธุรกิจ ทั้งในกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อน และเรียบง่ายได้อีกด้วย

Program HACCP

ปิดลงทะเบียนเนื่องจากผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด


Loading Map....

Date :
17/10/2019 - 18/10/2019

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร