หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ตามเกณฑ์ GMP น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

หลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ในหลักการพื้นฐานด้านกฎหมายอาหารและการขออนุญาต ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมข้อกำหนดของมาตรฐานการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ GMP น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ำบริโภคได้ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Program water

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
ค่าลงทะเบียนราคาท่านละ 2,336.45 + VAT 163.55 = 2,500 บาท

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
07/09/2018

Time :
8:00 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร