หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดปรับกรด

หลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดปรับกรด

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ในหลักการพื้นฐานด้านกฎหมายอาหารและการขออนุญาต ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานที่ผลิตได้ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1.เทคโนโลยีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรดและแนวทางการควบคุม การผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย
2.ข้อกำหนดและการตีความ รวมทั้งนำไปใช้ในการตัดสินใจให้คะแนนในการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3.ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

Program ปรับกรด

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)

ค่าลงทะเบียนราคาท่านละ 5,140.19 + VAT 359.81 = 5,500 บาท

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
01/08/2018 - 03/08/2018

Time :
8:00 am - 5:00 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร