หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP นมพาสเจอร์ไรส์

หลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
“การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP นมพาสเจอร์ไรส์”

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ในหลักการพื้นฐานด้านกฎหมายอาหารและการขออนุญาต ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมข้อกำหนดของมาตรฐานการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ GMP นมพาสเจอร์ไรส์ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานที่ผลิตได้ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
ราคาท่านละ 4,500 บาท (รวม Vat7%)

Program Milk_resize

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
23/07/2019 - 24/07/2019

Time :
8:00 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร