หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์

หลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
“ผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์”

**** เลื่อนจากวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562****

เป็นวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. 

ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกฏหมายที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตโดยใช้อุปกรณ์การล้างด้วยระบบปิด (CIP) การบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต การสุขาภิบาลอาหาร และการปรับสภาพน้ำใช้ที่สัมผัสอาหาร เพื่อให้ผู้ควบคุมกระบวนการผลิต มีความรู้ความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ตามที่กฏหมายกำหนด

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
ราคาท่านละ 5,500 บาท (รวม Vat7%).

Program ¡®ËÁÒÂÍÒËÒà 62.1

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
21/05/2019 - 23/05/2019

Time :
8:00 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร