หลักสูตรผู้ประเมินเอกสารคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และการพิจารณาแบบแปลนแผนผัง

หลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ประเมินเอกสารคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและการพิจารณาแบบแปลนแผนผัง

วันที่ 2-3 เมษายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย เหมาะสำหรับผู้ตรวจสอบฝึกหัด ผู้ตรวจสอบ และหัวหน้าผู้ตรวจสอบ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมแบบฟอร์มคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบคำขอและเอกสารต่างๆได้อย่าง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
ราคาท่านละ 4,500 บาท (รวม Vat7%)

Program plan

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

*** หมายเหตุ : ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ***


Loading Map....

Date :
02/04/2019 - 03/04/2019

Time :
8:00 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร