หลักสูตรการแสดงฉลากอาหาร

หลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กฎหมายอาหารและการขออนุญาต

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.30 น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ในหลักการพื้นฐานด้านการแสดงฉลากอาหาร ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากอาหาร การอ่านฉลาก และการจัดทำฉลากอาหาร เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถทราบ เข้าใจ และสามารถจัดทำฉลากอาหารได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ÍÂ. fostat3 program
ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
ราคาท่านละ 2,500 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
12/03/2019

Time :
8:30 am - 5:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร