cover ปรับกรด 621-01

หลักสูตรการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดปรับกรด

หลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
“การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP ทั่วไป และ Primary GMP”

วันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ในหลักการพื้นฐานด้านกฎหมายอาหารและการขออนุญาต ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานที่ผลิตได้ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.เทคโนโลยีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรดและแนวทางการควบคุม การผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย 2.ข้อกำหนดและการตีความ รวมทั้งนำไปใช้ ในการตัดสินใจให้คะแนนในการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3.ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
ราคาท่านละ 5,500 บาท (รวม Vat7%).

Program »ÃѺ¡Ã´

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
06/08/2019 - 08/08/2019

Time :
8:00 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร