หลักสูตร การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร

“การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร”
Microbial Contamination of Food
โดย ผศ. ดร. กิติญา วงษ์คำจันทร์
จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้กับสินค้าอาหาร เป็นกุญแจสำคัญที่ผลักดันให้สินค้ามีศักยภาพด้านการแข่งขันในเวทีการค้า ซึ่งความปลอดภัยของอาหารนั้นสำคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยสังเกตุได้จากเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารไม่ปลอดภัยในแต่ละครั้งมีผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการลดโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนของอันตรายในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และผู้ที่ต้องการศึกษาเพื่อการแปรรูปอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอาหารได้

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)

สมาชิกFoSTAT ราคา 1,000 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 1,200 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
26/07/2018

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :
โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ (เฟส2) จังหวัดสงขลา
New Season Square Hotel Songkhla