การป้องกันการก่อการร้าย การกลั่นแกล้ง การก่ออาชญากรรมทางอาหาร

“การป้องกันการก่อการร้าย  การกลั่นแกล้ง การก่ออาชญากรรมทางอาหาร”
โดย ศ. ดร. สุวิมล กีรติพิบูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณนิรันดร์ เหลาพนัสสัก ที่ปรึกษาระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร FoSTAT

3 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น.
อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบัน ปัญหาความขัดแย้งมากมายเกิดขึ้นในทุกมุมโลก แรงจูงใจในการลอบทำร้าย กลั่นแกล้ง และก่ออาชญากรรม อาจมาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ การมุ่งร้ายทางธุรกิจ การค้ากำไรเกินควร หรือการเมือง ซึ่งไม่สามารถคาดเดาการกระทำและเจตนาได้ การก่อการร้าย กลั่นแกล้ง และการก่ออาชญากรรมทางอาหารจึงเกิดขึ้นได้เสมอ การทำให้เกิดการปนเปื้อนเกิดขึ้นได้ทุกระดับชั้น ตั้งแต่การเพาะปลูก ปศุสัตว์ การผลิตและแปรรูป การกระจายสินค้า การเก็บ การค้าปลีก และการขนส่ง และยิ่งสามารถทำได้โดยง่าย หากไม่มีระบบป้องกันที่ดี เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร ทางสมาคมฯ จึงได้จัดเวทีเสวนาความปลอดภัยอาหารให้กับผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้ เพื่อสามารถนำไปวางแผนป้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ได้อย่างเหมาะสม

Food Defense 61 program

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)

สมาชิกFoSTAT ราคา 2,000 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 2,400 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
03/08/2018

Time :
9:00 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร