หลักสูตรข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ การใช้วัตถุเจือปนอาหาร

หลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ การใช้วัตถุเจือปนอาหาร

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ในหลักการพื้นฐานด้านวัตถุเจือปนอาหาร ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวัตถุเจือปนอาหารของประเทศไทยและสากล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร สภาพปัญหาการใช้วัตถุเจือปนอาหารและแนวทางแก้ไข คุณภาพมาตรฐานและรายละเอียดของวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ การแสดงฉลากที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร การพิจารณาเงื่อนไข การใช้วัตถุเจือปนอาหาร เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร รวมถึงวิธีการใช้ที่เหมาะสม สามารถควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หลักเกณฑ์วิธีการประเมินวัดผล และประกาศนียบัตร 
หลักเกณฑ์การประเมินผลผู้เข้าอบรม เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตร ต้องผ่านการประเมิน ดังนี้ 
(1) “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร” ต้องมีระยะเวลาการอบรม และเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาตลอดหลักสูตร และ มีคะแนนสอบรายหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง 
(2) “ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” ต้องมีระยะเวลาการอบรม และเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาตลอดหลักสูตร และมีคะแนนสอบรายหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง หากยังไม่ผ่านให้ผู้นั้นเข้ารับการฝึกอบรม และทดสอบเฉพาะรายหลักสูตรนั้นใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
ราคา  2,500  บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
15/02/2018

Time :
8:00 am - 5:00 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร