หลักสูตรกฎหมายอาหารและการขออนุญาต

หลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กฎหมายอาหารและการขออนุญาต


หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ในหลักการพื้นฐานด้านกฎหมายอาหารและการขออนุญาต ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความเป็นมาและแนวคิดในการควบคุมอาหารของประเทศไทย พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและการตีความ และหลักการและวิธีการขออนุญาตผลิตอาหาร (หลักการและวิธีการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและการนำเข้าอาหาร หลักการและวิธีการขออนุญาตผลิตภัณฑ์และฉลากอาหาร หลักการและวิธีการขออนุญาตโฆษณาอาหาร) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกฎหมายอาหาร และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ตลอดจนแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หลักเกณฑ์วิธีการประเมินวัดผล และประกาศนียบัตร
หลักเกณฑ์การประเมินผลผู้เข้าอบรม เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตร ต้องผ่านการประเมิน ดังนี้
(1) “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร” ต้องมีระยะเวลาการอบรม และเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาตลอดหลักสูตร และ มีคะแนนสอบรายหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง
(2) “ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” ต้องมีระยะเวลาการอบรม และเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาตลอดหลักสูตร และมีคะแนนสอบรายหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง หากยังไม่ผ่านให้ผู้นั้นเข้ารับการฝึกอบรม และทดสอบเฉพาะรายหลักสูตรนั้นใหม่ (“ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารได้)

***** สำหรับผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจประเมินและรับรองกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่านต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70 จึงจะนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขึ้นทะเบียนได้

 

วันที่ 30-31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
ราคา  5,500  บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
30/01/2018 - 01/02/2018

Time :
8:00 am - 5:00 pm

Location :
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร