หลักสูตรการแสดงฉลากอาหาร

หลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การแสดงฉลากอาหาร

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ในหลักการพื้นฐานด้านการแสดงฉลากอาหาร ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากอาหาร การอ่านฉลาก และการจัดทำฉลากอาหาร เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถทราบ เข้าใจ และสามารถจัดทำฉลากอาหารได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ควรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายอาหารและการขออนุญาต

หลักเกณฑ์วิธีการประเมินวัดผล และประกาศนียบัตร
หลักเกณฑ์การประเมินผลผู้เข้าอบรม เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตร ต้องผ่านการประเมิน ดังนี้
(1) “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร” ต้องมีระยะเวลาการอบรม และเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาตลอดหลักสูตร และ มีคะแนนสอบรายหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง
(2) “ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” ต้องมีระยะเวลาการอบรม และเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาตลอดหลักสูตร และมีคะแนนสอบรายหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง หากยังไม่ผ่านให้ผู้นั้นเข้ารับการฝึกอบรม และทดสอบเฉพาะรายหลักสูตรนั้นใหม่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
ราคา  2,500  บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
13/02/2018

Time :
8:00 am - 5:00 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร