cover FFr-01

หลักสูตร Food fraud การประเมินความเสี่ยงและแผนการป้องกัน

โดย อ.นิรันดร์ เหลาพนัสสัก
ที่ปรึกษาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารFoSTAT

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น.
อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การปลอมอาหาร (Food Fraud) คือ การดำเนินการโดยเจตนาที่จะทดแทนชนิดวัตถุดิบ ปลอมปน เปลี่ยนแปลง ทำให้เสียหาย หรือ นำเสนอสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหาร ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ รวมถึงการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เพื่อหวังผลทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์เหล่านี้อาจส่งผลต่อความปลอดภัยอาหาร ทำลายชื่อเสียงขององค์กร และความน่าเชื่อถือของสินค้า การจัดระบบการป้องกันที่เหมาะสมโดยการประเมินความเสี่ยงและจัดมาตรการป้องกันและลดภัยคุกคามจึงสำคัญอย่างยิ่ง

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิก FoSTAT ราคาท่านละ 2,000 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคาท่านละ 2,400 บาท (รวม Vat7%)

FF PG

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
24/03/2020

Time :
9:00 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร