หลักสูตรข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การใช้วัตถุเจือปนอาหาร

หลักสูตรต้นแบบของสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การใช้วัตถุเจือปนอาหาร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้ที่ต้องการมีความรู้ในหลักการพื้นฐานด้านวัตถุเจือปนอาหาร ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้า/จำหน่าย ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ วิทยากรของหน่วยฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวัตถุเจือปนอาหารของประเทศไทยและสากล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร สภาพปัญหาการใช้วัตถุเจือปนอาหารและแนวทางแก้ไข คุณภาพมาตรฐานและรายละเอียดของวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ การแสดงฉลากที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร การพิจารณาเงื่อนไข การใช้วัตถุเจือปนอาหาร เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร รวมถึงวิธีการใช้ที่เหมาะสม สามารถควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อกำหนด program-01

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)

ราคา 2,500 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
26/02/2019

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร