หลักสูตร FSPCA-Preventive Controls for Human Food

หลักสูตร FSPCA-Preventive Controls for Human Food
โดย คุณสุภัค ภักดีโต ที่ปรึกษาระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

วันที่ 3 – 5 เมษายน 2562 เวลา 08.30-17.00 น.
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

กฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปฏิรูประบบการควบคุมความปลอดภัยอาหาร โดยได้เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมสาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยอาหารฉบับปัจจุบัน (The Federal Food Drug, and the Cosmetic Act of 1938) อีกทั้งเพิ่มอำนาจให้แก่ USFDA (US Food and Drug Administration) ในการบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ กับผู้ประกอบการ ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อเน้นให้การควบคุมเป็นมาตรการเชิงป้องกัน (preventive measure) แทนการตอบโต้ภายหลังเกิดปัญหา ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในผู้นำเข้าสินค้าที่สำคัญของสหรัฐฯ สมาคมฯได้เห็นถึงความจำเป็นนี้ จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตรPreventive Controls for Human Foodซึ่งมีเนื้อหาสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจและต้องการศึกษากฎหมาย FSMAเพื่อการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในการส่งสินค้าออกไปยังสหรัฐฯ พร้อมการมอบใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวที่ออกโดย USFDAให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิก FoSTAT ราคาท่านละ 10,000 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคาท่านละ 12,000 บาท (รวม Vat7%)

FSMA621 Program

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
03/04/2019 - 05/04/2019

Time :
8:30 am - 5:00 pm

Location :

โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร