การประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร

การประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร
(Food Safety and Quality Assurancein Food industry)
โดย ศ. ดร. วราวุฒิ ครูส่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทั่วโลกให้ความสำคัญต่อเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น และเพิ่มยิ่งระดับความสำคัญขึ้นไป เมื่ออุตสาหกรรมเหล่านั้นต่างแข่งขันกันในเรื่องของคุณภาพและการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค การประกันคุณภาพสินค้า จึงเข้ามามีบทบาทและความสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างความมั่นใจเหล่านั้น การจัดการคุณภาพที่ดีนั้นจึงจำเป็นและมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะทำให้อุตสาหกรรมดำเนินไปอย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานข้อตกลงระหว่างบริษัทและกลุ่มลูกค้าหลักสูตรนี้จะรวบรวมทั้งเทคนิควิธีการจัดการ บริหารคุณภาพ ปัญหาและวิธีแก้ไขรวมถึง Case Study ต่างๆที่เกิดขึ้น ให้ทางผู้อบรมได้ใช้เป็นแนวคิด หลักการ ในการนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบคุณภาพมากที่สุด

Program Quality

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิกFoSTAT ราคา 3,900 บาท (รวม Vat7%)
บุคคลทั่วไป ราคา 4,500 บาท (รวม Vat7%)

ลงทะเบียน ONLINE

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


Loading Map....

Date :
24/04/2018 - 25/04/2018

Time :
8:30 am - 4:30 pm

Location :
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร