News

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ ม.เกษตรฯ และ FoSTAT ยกระดับ SMEs อาหารแปรรูป พัฒนาสู่มาตรฐาน GMP(CODEX) และ HACCP

19 มีนาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิดโครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก ร่วมกับ รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร. อาณดี นิติธรรมยง อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป จำนวนกว่า 140 ราย ณ โรงแรม วินด์เซอร์ สวีทส์กรุงเทพ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) มุ่งส่งเสริมยกระดับผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป พัฒนาสู่มาตรฐาน GMP(CODEX) และ HACCP เพื่อขยายตลาดสู่การส่งออก โดยปี 2561 ดำเนินการในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง และปริมณฑล รวม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์และ สมุทรปราการ ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ให้คำปรึกษาจัดทำระบบคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร Good Manufacturing Pactice ระดับสากล (GMP Codex) และ Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูปได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP(CODEX) ไม่น้อยกว่า 15 กิจการ (โรงงาน) และได้มาตรฐาน HACCP ไม่น้อยกว่า 5 กิจการ (โรงงาน) การดำเนินงานดังกล่าว เป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และสมาคมวิชาชีพ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย