Corporate Social Responsibility (CSR)

FoSTAT Corporate Social Responsibilty

โครงการเด็กฉลาดต้องอ่านฉลาก

allergen cover 61

            ฉลากผลิตภัณฑ์ถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจว่าตนเองกำลังบริโภคอะไรเข้าไปสู่ร่างกาย ขณะเดียวกันก็สามารถให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้บริโภค เพิ่มความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย ดังนั้นการที่ผู้บริโภคสามารถอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจและช่วยในการตัดสินใจบริโภคสินค้าชนิดต่างๆได้และสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากการบริโภคอาหารได้อีกด้วย

            สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย หรือ FoSTAT ในฐานะองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่มุ่งพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ทางด้านโภชนาการและการอ่านฉลากให้แก่ประชากรวัยเด็กหรือวัยรุ่นในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างเหมาะสมและนำไปสู่การมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีขึ้น จึงเป็นที่มาของโครงการเด็กฉลาดต้องอ่านฉลาก

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

  1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านโภชนาการและการอ่านฉลากให้แก่เด็กตามสถานศึกษา
  2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กในสถานศึกษา เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและสามารถตัดสินใจบริโภคอาหารได้อย่างเหมาะสม
  3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กในสถานศึกษามีพฤติกรรมการอ่านฉลากก่อนการตัดสินใจบริโภคอาหาร
  4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กในสถานศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

ประโยชน์ที่จะได้รับ :

            เด็กในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการและการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถตัดสินใจบริโภคอาหารได้อย่างเหมาะสม และมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

 

โครงการเด็กฉลาด ประจำปี 2019

โครงการเด็กฉลาด ประจำปี 2018