Certified Food Professional (CFoP)

การสอบขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

(Certified Food Professional)


หลักการและเหตุผล

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (AIAC) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) จึงจัด “การขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ ด้าน อาหารสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร” เพื่อส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอาหาร โดย ผ่านการทบทวนทางวิชาการและจัดการทดสอบตามหลักวิชาชีพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายนักวิชาการเพื่อให้ความรู้ที่ ถูกต้อง รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารระหว่างองค์กร เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ด้าน อาหารที่มีความรู้และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การสอบขึ้นทะเบียนฯ จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต/นักศึกษาโดยมีสมาคม เป็นผู้รับรองความรู้ความสามารถ ในฐานะบุคคลที่สาม สร้างความไว้วางใจให้ผู้ประกอบการ โดยไม่ต้องจัดการสอบทาง วิชาการเอง รวมถึงให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการเติมเต็มความรู้เพื่อการทำงาน

สิ่งสำคัญ คือ การผลักดันให้การขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ได้รับการรับรองในทางกฎหมายเป็นมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนให้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพ เรื่องนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร

 

สิทธิของสมาชิกนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน
  1. มีสิทธิดูแล ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  2. มีสิทธินำหนังสือรับรองไปใช้ในการสมัครเข้าทำงาน หรือการประกอบวิชาชีพ
  3. มีสิทธิได้รับข่าวสาร ข้อมูลจากสมาคม ตามที่สมาคมจัดให้เป็นการเฉพาะ
  4. มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนาและประชุมตามที่สมาคมจัดให้เป็นการเฉพาะ

 

cfop-logo2

 

วิชาที่ใช้สอบ

หมวดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหาร
หมวดวิชาเคมีอาหาร

หมวดวิชาจุลชีววิทยาอาหาร

 

หมวดความรู้ด้านเทคโนโลยีทางอาหาร

หมวดวิชาประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร

หมวดวิชาแปรรูปอาหาร

หมวดวิชาวิศวกรรมอาหาร

 CFOP2_resize_resize    CFOP 3.1

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ 

เบอร์โทร : 02-9428528  ต่อ 105
E- mail : cfop@fostat.org 

ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบทางวิชาการ
Download file
 ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ

Download file

ดาวน์โหลดแบบคำขอต่ออายุการรับรอง

Download file