Ajinomoto – FoSTAT Award

โครงการมอบรางวัล Ajinomoto-FoSTAT Award สำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

(Ajinomoto-FoSTAT Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher)

Ajinomoto-FoSTAT Award

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ในการมอบรางวัล Ajinomoto-FoSTAT Award สำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (Ajinomoto-FoSTAT Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher) โดยจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นให้นักวิจัยพัฒนาผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและนําผลงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและสังคมไทย ซึ่งผลงานวิจัยที่พิจารณาอาจเป็นผลงานในด้านปฏิบัติหรือทฤษฎี โดยเน้นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ทั้งที่เป็นฐานความรู้ หรือนําไปประยุกต์ได้ และงานวิจัยต้องมาจากการวิจัยค้นคว้าของตนที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในวงการที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารหรืออุตสาหกรรมอาหาร

นอกจากนี้ เป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือ เป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์และคุณธรรม และอุทิศตนมีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและสังคมไทย

AFLogo     logo-fostat2


ประกาศเปิดรับสมัครโครงการ Ajinomoto – FoSTAT Award 2020

สำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
(Ajinomoto-FoSTAT Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher)

aji cover 2020-01

Download รายละเอียดและใบสมัคร

Download file

ผลรางวัล Ajinomoto – FoSTAT Award 2019
ขอเเสดงความยินดีแก่

award

ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กีรติพิบูล

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

จากงานวิจัยในหัวข้อ

“Multiple-locus variable-number tandem repeat analysis using multiplex polymerase chain reaction

and  next-generation sequencing – A novel high-throughput method for subtyping Listeria strains”


ที่อยู่ (Ajinomoto-FoSTAT Award)

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (โครงการขอรับรางวัล Ajinomoto – FoSTAT Award)
ตู้ ปณ. 1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม. 10903

โทรสาร (Fax.) : 02 942 8527
อีเมล (E – mail) : cfop@fostat.org


Past Awards

Ajinomoto Award 2562
Ajinomoto Award 2561
Ajinomoto Award 2560
Ajinomoto Award 2559
Ajinomoto Award 2558