CFOP Example

ตัวอย่างข้อสอบการสอบขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

การสอบขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

(Certified Food Professional)

หลักการและเหตุผล

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (AIAC) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) จึงจัด “การขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ ด้าน อาหารสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร” เพื่อส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอาหาร โดย ผ่านการทบทวนทางวิชาการและจัดการทดสอบตามหลักวิชาชีพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายนักวิชาการเพื่อให้ความรู้ที่ ถูกต้อง รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารระหว่างองค์กร เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ด้าน อาหารที่มีความรู้และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การสอบขึ้นทะเบียนฯ จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต/นักศึกษาโดยมีสมาคม เป็นผู้รับรองความรู้ความสามารถ ในฐานะบุคคลที่สาม สร้างความไว้วางใจให้ผู้ประกอบการ โดยไม่ต้องจัดการสอบทาง วิชาการเอง รวมถึงให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการเติมเต็มความรู้เพื่อการทำงาน

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ