023

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการใช้เครื่องผลิตต้นแบบ ด้วย UHT-aseptic filling ลงขวด

เนื่องจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนจัดหาเครื่องผลิตอาหารในระดับโรงงานต้นแบบขนาดเล็ก (mini pilot plant) โดยเป็นเครื่องฆ่าเชื้อด้วยระบบ UHT พร้อมเครื่องบรรจุซึ่งสามารถ ฆ่าเชื้อขวด และฝาขวด รวมถึงปิดฝาขวดแบบอัตโนมัติภายใต้สภาวะแบบปลอดเชื้อ ในการนี้เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ที่จะใช้บริการเครื่องดังกล่าว ทางสถาบันโภชนาการจึงขอรบกวนท่านผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ หรือนักวิจัย ในการช่วยกรอกแบบสอบถามในลิงค์

กรอกข้อมูลใน GOOGLE ฟอร์ม

https://goo.gl/forms/sdjyTIBL0UwbGmya2