CCW_9796-696x465

แถลงข่าว ความสำเร็จเครือข่ายบริโภคเค็ม 2561

 

IMG_3887_resize

สสส. เครือข่ายบริโภคเค็ม และสมาคมโรคไต  เผย 6 งานวิจัยช่วยคนไทยลดกิน เค็ม เกลือและสตรีทฟู๊ด พบคนไทยบริโภคโซเดียมสูงกว่าค่ากำหนดองค์การอนามัยโลก ถึง 2 เท่า ชี้เป็นเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง โรคไต  ซึ่งมีผู้ป่วยเสียชีวิตถึงปีละกว่า 1 ล้าน 6 แสนคน  อีกกว่า 8 ล้านคนที่เป็นโรคไต

IMG_4040

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว ความสำเร็จเครือข่ายบริโภคเค็ม 2561 เผย 6 งานวิจัยช่วยคนไทยลดกินเค็ม เกลือ และโซเดียม พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์สั้นรณรงค์ลดการบริโภคเค็มเรื่อง “ The Ingredients : มื้อพิ(ษ)เศษ ” เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักให้คนไทยลดการบริโภคเค็ม โดยงานวิจัยของเครือข่ายบริโภคเค็มในปี 2561 ประกอบไปด้วย 6 โครงการเด่น  ดังนี้

1.โครงการวิจัยการผลิตเครื่องตรวจสอบความเค็มในตัวอย่างอาหารและปัสสาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนทั่วไป เป็นการพัฒนาเครื่องมือให้ตอบโจทย์กับความหลากหลายของเครื่องปรุงในอาหารไทย และการพัฒนาระบบแสดงผลให้เข้าใจง่ายตอบโจทย์การใช้งานของประชาชน  และเหมาะสำหรับการต่อยอดในระบบอุตสาหกรรม

2.โครงการวิจัยการทดสอบความแม่นยำของเครื่องตรวจปริมาณเกลือในตัวอย่างอาหารและปัสสาวะเพื่อประเมินการบริโภคเกลือในคนและการประยุกต์ใช้เพื่อช่วยลดการบริโภคเกลือในประชากร  ผลจากการวิจัยพบว่าเครื่องมือมีค่าความแม่นยำของเครื่องอยู่ที่ประมาณ 80 %  และมีค่าความแกว่งอยู่ที่ประมาณ 10 %  และยังมีข้อจำกัดเรื่องการใช้งานบางส่วนซึ่งจะมีการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

3.โครงการวิจัยการศึกษาปริมาณโซเดียมและโซเดียมคลอไรด์ในอาหารบาทวิถี (Street Foods) พบว่า กับข้าวและอาหารจานเดียวส่วนใหญ่มีโซเดียมเกินกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อถุงหรือกล่อง ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพ ดังนั้น ประชาชนจึงควรเตรียมอาหารด้วยตนเองในบางมื้อเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการบริโภคโซเดียมที่มากเกินไป

4.โครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพปลาร้าและผลิตภัณฑ์ปลาร้าทางเลือกตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการพัฒนาสูตรปลาร้าใส่เกลือลดโซเดียม ที่มีลักษณะและรสชาติเหมือนเดิม แต่สามารถลดปริมาณโซเดียมได้ถึง 50 % และสามารถนำไปขยายผลการผลิตกับชุมชนได้

5.โครงการวิจัยต้นแบบผลิตภัณฑ์เกลือลดโซเดียม : การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิง พบว่าขนาดของเกลือนั้นมีผลต่อความเค็ม  โดยเกลือที่มีขนาดเล็กนั้นสามารถละลายและเข้าสู่ต่อรับรสได้ดี   จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อในเชิงพาณิชย์ได้  โดยสามารถให้ค่าความเค็มเท่ากันแต่มีปริมาณโซเดียมลดลง 15 %  จึงสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้  นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับสารเสริมความเค็ม  อาทิ สมุนไพร และ กลูตามิกจากเนื้อไก่

6.โครงการวิจัย Food Safety Forum : ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป  โดยความร่วมมือของเครือข่ายลดบริโภคเค็มร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  (FoSTAT)  และมหาลัยต่างๆ เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางอาหารมาใช้ในการลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป   โครงการปีนี้มี 8 ผลิตภัณฑ์ สามารถลดปริมาณโซเดียม ได้ร้อยละ 22 – 65 มี 6 ผลิตภัณฑ์สามารถกล่าวอ้างทางโภชนาการได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารลดเกลือโซเดียม ขณะที่อีก 2 ผลิตภัณฑ์ที่ลดปริมาณเกลือได้ไม่ถึงร้อยละ 25 เนื่องจากจะส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้โครงการยังมีการจัดสัมมนา 2 ครั้งเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สู่นักวิทยาศาสตร์อาหารรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมของโครงการซึ่งมีการในกรุงเทพ 1 ครั้งและที่จัดหวัดเชียงใหม่อีก 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 255 คน และมีผู้รับข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ของโครงการกว่า 10,000 ราย