โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ นักวิทยาศาสตร์อาหาร

(ด้านความปลอดภัยอาหาร)

กลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนากำลังคนสู่มาตรฐานสากล คือ การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework) โดยใช้ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคล  ที่เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนในวัยแรงงานมีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งมองเห็นถึงเส้นทางการเรียนรู้และความก้าวหน้าอย่างชัดเจน อีกทั้งส่งเสริมการประกันคุณภาพของบุคคลตามระดับคุณวุฒิอีกด้วย

การฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับตลอดกระบวนการผลิตอาหารจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลในระบบอุตสาหกรรมอาหารให้เข้าใจเรื่องการป้องกันอันตราย ลดการเกิดโรคจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย ผู้ผลิตอาหารจะต้องรู้หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และหลักการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP) รวมทั้งหลักการของระบบคุณภาพอื่นๆ

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารในประเทศไทย โดยประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ จัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ  โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  มีหน้าที่ รับรองและประเมินองค์กรที่ทดสอบการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพของบุคคล  รวมถึงเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิทางการศึกษา

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำพัฒนา และเผยแพร่มาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหารได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารเป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน
  3. เพื่อให้กระบวนการผลิตอาหารได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจากนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  4. เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ผู้ผลิตอาหาร  เพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม
  5. เพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการและกฎหมายอาหารที่ภาครัฐจัดให้มี

 

สมัครสอบ

Click here