โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ฯ web

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความทางด้านทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ (Life Science) เผยแพร่ในวารสารวิชาการฯ (SSSTU)

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ฯประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักวิจัย และนักวิชาการตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้านทางด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ (Life Science) เช่น ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการฯ (SSSTU)

โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทําวารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (Suan Sunandha Science and Technology Journal: SSSTJ)
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยให้กับนักวิจัยและนักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งวารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสวนสุนันทา (SSSTJ)
ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 และฐานข้อมูลของ Directory of Open Access Journals (DOAJ)
และอยู่ระหว่าง ดําเนินการตรวจประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ตลอดจนฐานข้อมูล ทางวิชาการอื่นๆ ในระดับนานาชาติที่สูงขึ้น

สามารถส่งบทความได้ที่ http://www.sssti.sci.ssru.ac.th/
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail:sssti.contact@gmail.com
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02160 1143-45 ต่อ 16,27 และ 080-661-5986