CFOP result62.1-01

ประกาศผลสอบการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปี 2562

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน
การสอบขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปี 2562
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

http://bit.ly/33Kdjt8

ในส่วนของรายละเอียดและคะแนนสอบ ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล และทางไปรษณีย์