สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT)

เป็นองค์กรอิสระทางด้านวิชาชีพที่ไม่มุ่งเน้นแสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2519 โดยการรวมกลุ่มของอาจารย์ นักวิชาการที่สนใจในปัญหาต่างๆ ด้านอาหาร และเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร

 • วัตถุประสงค์
  - พัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  - พัฒนาบุคลากรที่จะมาสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร
  - เป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การอาหารระหว่างองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
 • พันธกิจของสมาคมฯ
  - เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ได้แก่ การให้บริการ online การจัดสัมมนา
  - ให้บริการด้านวิชาการแก่สมาชิกของสมาคมฯ
  - เป็นเวทีแสดงออกทางด้านความคิดเห็นเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร
  - สร้างความร่วมมือและสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆทั้ง ในประเทศ ต่างประเทศ